YATIRIMCI İLİŞKİLERİ

>>

Kurumsal Yönetim

>>Risk Yönetimi

Likidite Riski

Likidite riski, Şirketin net fonlama yükümlülüklerini yerine getirememe ihtimalidir. Piyasalarda meydana gelen bozulmalar veya kredi puanının düşürülmesi gibi fon kaynaklarının azalması sonucunu doğuran olayların meydana gelmesi, likidite riskinin oluşmasına sebebiyet vermektedir. Şirket yönetimi, fon kaynaklarını dağıtarak mevcut muhtemel yükümlülüklerini yerine getirmek için yeterli tutarda nakit ve benzeri kaynağı bulundurmak suretiyle likidite riskini yönetmektedir. Şirket’in maruz kalabileceği likidite riskleri için periyodik analiz çalışmaları yapılmaktadır. 

Kredi Riski

Kredi riski, ticari ilişki içinde olan taraflardan birinin bir finansal araca ilişkin olarak yükümlülüğünü yerine getirememesi sonucu diğer tarafın finansal açıdan zarara uğraması riskidir.

Şirketin en önemli kredi riski, bankada tutulan mevduatlarından doğmaktadır. Şirketin banka mevduatlarının tamamı Türk bankalarında tutulmaktadır.

Finansman Riski

Şirket, faaliyetleri gereği uzun dönemli yatırımlar yapmaktadır. Bu yatırımların finansman ihtiyacı likit değerlerle karşılanmakta olup proje finansman kredisi için uygun şartlarda fon bulunamaması, mevcut borçların vadelerinin aktifte yer alan varlıkların vadelerine göre oluşturulamaması ve varlık ve kaynaklar arasında optimum bir denge sağlanamaması gibi riskler takip edilmektedir.

Kur/Faiz Riski

Yabancı para varlıklar, yükümlülükler ve bilanço dışı yükümlülüklere sahip olma durumunda ortaya çıkan kur hareketlerinden kaynaklanacak etkilere kur riski denir. Şirketin mevcut durumda yabancı para cinsinden varlık ve yükümlülüğü bulunmamaktadır. Piyasa faiz oranlarındaki değişimlerin finansal araçların fiyatlarında dalgalanmalara yol açması, şirketin faiz oranı riskiyle başa çıkma gerekliliğini doğurur. Bu risk faiz değişimlerinden etkilenen varlıkları genellikle kısa vadeli elde tutmak suretiyle yönetilmektedir.

Hisse Senedi Fiyat Riski

Şirket’in bilançosunda alım satım amaçlı finansal varlık olarak sınıfladığı hisse senetlerinin tümü BİST’te işlem görmektedir. Şirket’in yaptığı analizlere göre hisse senetlerinin borsa fiyatlarında %5 oranında artış/azalış olması durumunda diğer tüm değişkenlerin sabit kaldığı varsayımıyla Şirket’in net dönem zararında 31 Aralık 2015 tarihi itibarıyla 1.465.425 azalış/artış oluşmaktadır (31 Aralık 2014: 1.490.443 TL).

Piyasa Riski

Türkiye’de özellikle son yıllarda gelişmekte olan elektrik piyasasındaki elektrik fiyatlarındaki dalgalanma, elektrik taleplerindeki değişim, hammadde (kaynak) fiyatlarındaki istikrarsızlık, devletin halen piyasaya olan müdahaleleri gibi piyasa riskleri yakın takip edilmesi gereken önemli unsurlar olarak görülmektedir.

Ekonomik Riskler

Ekonomik istikrasızlıkların (durgunluk, kriz, resesyon, devalüasyon vb.) olumsuz etkileri, kur ve faiz hareketleri yatırım ve de işletme safhasında önemli risk kaynaklarındandır.

Yatırım Riski

Portföyünde Doğal Gaz Dönüşümlü Kombine Çevrim ve Rüzgâr Enerji Santrallerinin yanı sıra mobil jeneratör, jeotermal enerji ve mobil elektrik santrali bulunan Şirket’in hedefi karlı yatırımlar ile büyümek olduğu için fizibilite çalışmalarına özen ve önem göstermektedir. Bu nedenle yapılması planlanan her türlü yatırım için, içsel ve dışsal risk faktörlerinin fizibiliteye etkileri ortaya çıkartılarak, senaryo analizleri yapılmaya başlanmıştır.

Proje Riski

Yatırım kararı alınan projelerin tüm safhalarının yönetimi ile ilgili olarak her adımda yapılan teknik fizibilitenin optimum düzeyde uygulanması ile ilgili çalışmalar yapılarak aksiyonlar alınmaktadır. Ayrıca teknik fizibilitenin yanı sıra makroekonomik büyüme, enflasyon, kurlar, satış hacmi, pazar etkisi, fiyatlar gibi finansal fizibiliteler de ayrıca gözden geçirilerek periyodik olarak takip edilmekte, iç verim oranı, karlılık endeksi, sermaye maliyeti gibi rasyolar hesaplanarak proje karlılıkları tespit edilmektedir. Ayrıca, proje aşamasında proje yönetimi araçları yoğun olarak kullanılarak performans takibi yakın bir şekilde yapılabilmektedir.

Rekabet Riskleri

Özelleştirmeler ve de liberal anlamda yenilenen regülasyonlar ile birlikte enerji sektöründe gerçekleştirilen ulusal kamu tekelinin yerine rekabetçi bir piyasa oluşturulmuş ve de her geçen gün rekabetin artmasını sağlayıcı düzenlemeler gerçekleştirilmektedir. Bu nedenle pazarlama ve satış anlamında yenilikçi stratejiler ile bu riskin yönetimi sağlanmaktadır. Ayrıca, gelecek dönemde portföy çeşitlendirilmesi de gündemde olmaya devam edecektir.

Hukuksal/Politik Riskler

Regülasyon değişimleri, projelerin lisans, izin, ruhsat, kamulaştırma gibi yetkili kamu kuruluşlarından alacağı izin ve onaylarda gecikmeler, ihale şartnamelerine uyum, politik ilişkiler gibi hem hukuksal hem siyasal riskler sektörün doğasında olan riskler olup, sıkı ve zamanında takipler ve operasyonlar ile kontrol altında tutulmaktadır.

Teknolojik Riskler

Her geçen gün teknolojik değişimler neticesinde maliyeti düşük ya da aynı maliyet ile daha verimli çalışan enerji üretim sistemleri ortaya çıkmakta ve de bu durum karlılık anlamında rekabet avantajını düşürmektedir. Belirli kısa vadeli rehabilitasyonlar yapılarak bu teknolojilere entegrasyon çalışmaları yapılmaktadır.

Çevre /Sağlık/ Güvenlik Riskleri

Tesislerinde, çevre sağlığı, güvenlik ve sağlık ile ilgili olarak kanunen belirlenmiş standartlara uyum ile ilgili politika ve prosedürler takip edilmekte olup, olumsuz coğrafi ve iklim şartlarına uygun önlemler alınmaya çalışılmaktadır.