KURUMSAL

>>

Yatırım Yaklaşımımız

EGC Girişim, hissedarlarına gelişmekte olan sektörlerdeki büyüme potansiyelini şeffaf bir yatırım platformu aracılığıyla değerlendirme fırsatı sunmaktadır. 

Yatırım Değerlendirme, Araştırma ve Geliştirme Süreci

Hedef şirketler portföy yöneticisi Egeli & Co. Portföy Yönetimi A.Ş. (“EPYAŞ” veya “EGC Portföy Yönetimi”) tarafından ayrıntılı bir analiz sürecine tabi tutulmakta ve yatırım prosedürü gereği hukuki, mali, vergisel ve operasyonel açıdan da detaylı olarak incelenmektedir. Değerlendirme süreci sonunda EGC Enerji Girişim yatırım felsefesi ve getiri kriterlerine uygun olup EGC Portföy Yönetimi yatırım komitesi tarafından yatırıma değer görülen projeler, yönetim kurulunun onayına sunularak hayata geçirilmektedir.

Yıl içinde şirketin yatırım danışmanlığı hizmeti aldığı kurumlarla arasında herhangi bir çıkar çatışması olmamıştır. İlgili kurumlarla şirket arasında imzalanan sözleşmelerde çıkar çatışmasına sebep olabilecek konulara ve önlemlerine ilişkin bilgilere yer verilmektedir.

Yatırım fırsatının ortaya çıkarılması

● Önceden belirlenmiş yatırım kriterleri doğrultusunda yatırım fırsatlarının gözden geçirilmesi

Değerlendirme ve onay aşaması

● Yatırım fırsatının öndeğerlendirilmesi; sektör araştırması, rekabet analizi ve karşılaştırmalı analiz, hedef şirket yönetim kadrosunun kalitesi, referans konuşmaları, finansal analiz ve değerleme çalışması
●Yatırım raporunun hazırlanması ve yönetim kuruluna sunulması

Finansman ve işlemin kapanışı

● Hedef şirket ile Niyet Mektubu’nun müzakere edilmesi ve prensip anlaşmasına varılması
● Diğer danışmanlarla birlikte detaylı inceleme süreci
● Bankalarla finansman ön görüşmelerinin yapılması (ihtiyaç halinde)
● Hisse alım anlaşması ve ortaklık anlaşmasının imzalanması
● Kapanış (işlemin tamamlanması)

Kapanış sonrası
işlemler

● Yönetim kurulu ve İcra kurulu seviyesinde kurumsal stratejinin geliştirilmesi
● Kurumsal yönetim kriterlerinin geliştirilmesi
● Finansal denetim süreçlerinin oluşturulması
● Denetim komitesinin oluşturulması
● Yatırımcı ilişkileri
● Detaylı yönetim raporlarının oluşturulması

Yatırımdan çıkış

● Halka arz
● Stratejik yatırımcıya satış
● Finansal yatırımcıya satış
● Kurucu ortaklara geri satış

EGC Enerji Girişim, olduğu ortak şirketlerin kurumsal yönetim profilini geliştirerek uzun vadede sürdürülebilir finansal performansın altyapısını oluşturmayı hedeflemektedir. Bu yaklaşım, uzun vadede sürdürülebilir büyüme hedefleyen yatırım stratejimizin temel unsurudur.

Yatırım yapılan şirketlerin operasyonel faaliyetlerinin düzenli olarak izlenmesi için girişim şirketleri ve yatırım ekibi tarafından hazırlanan, finansal ve operasyonel temel performans göstergelerini içeren dönemsel ilerleme raporları, iç denetim ve yatırım ekibi tarafından düzenli olarak yönetim kuruluna sunulmaktadır.

Şirketi, kurumsal yönetim, çevresel ve sosyal performans kriterlerini karşılamak amacıyla, başlangıçtan bu yana sürdürülebilirliği ve sorumlu yatırımları tüm değerlemelerinin merkezi haline getirip, toplumsal fayda yaratmayan hiç bir finansal getiriye onay vermemiştir.

Başta enerji ve altyapı sektörlerinde yatırım yapılan bölgelerde kalkınmaya katkı sunarken, yatırımlarının çevresel etkilerini en aza indirmek ve tüm paydaşları için en yüksek değeri üretmek üzere yatırım felsefesini oluşturmuştur.

EGC Enerji Girişim, başta enerji sektörün sunmuş olduğu fırsatlardan değer yaratmak üzere yatırımlarını sürdürürken, yan sayfadaki grafikte belirtilen diğer sektörlerdeki yatırım fırsatlarını yatırım yapmak ve bu alanları yatırım stratejisinde ön plana çıkarmaktadır.